Categoryתרומה

תרומה: כפרה, תרופה, או השראה?

ת

הפרויקט המרכזי שהעסיק את בני ישראל לאחר יציאת ממצרים, היה גיוס המונים לתרומות למשכן, והקמתו. אך היה גם גיוס כספים נוסף – לעגל הזהב... האם שתי ההתרמות קשורים אחד לשני?

תרומה: הכוח שבהמחשה

ת

אברהם אבינו נוטע ארזים בבאר שבע, יעקב אבינו מוריד אותם למצרים, ובני ישראל לוקחים אותם במסעם במדבר. מדוע נודד העם היהודי עם עצי ארז ענקיים במשך ארבע מאות שנה? איך זה קשור למשפט "אני יהודי בלב"?

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

חיפוש

Tags