Vaieji: EL MAL DE OJO

Subido el: December 29, 2022

¿Hay algún significado para el día de la semana en que nací? ¿Cree el judaísmo en el mal de ojo? ¿Hay alguna zona segura?

האם היום בשבוע בו נולדתי אומר עליי משהו, ומה אפשר לעשות עם המידע הזה? האם עין הרע הוא דבר אמיתי, ולמי יש חסינות ממנה?

תוכן השיעור:

א. סגולתו של יום חמישי

לעל פי הגמרא, היום (בשבוע) בו האדם נולד משקף את אופיו (מקור 1 .)

הרבי מסביר זאת על פי הביאור בתורת החסידות, שהשבוע הראשון של הבריאה נותן את הטון לכל השבועות שיבואו אחריו. כל ימי ראשון ושני מושפעים מיום הראשון והשני של הבריאה. לכן, בבריאה של כל יום יש הוראה עבור התנהגות האדם באותו היום.

לדוגמה: ביום חמישי הקב”ה ברא את הדגים והעופות שמזונם ניתן להם בחסד מה’. לכן יום חמישי הוא זמן טוב להרבות במעשים טובים.

ב. נגד עין הרע

הבפרשת השבוע, מברך יעקב את יוסף שלא תשלוט עין הרע בצאצאיו (מקור 2) .הגמרא מספרת שרבי יוחנן לא פחד מעין רעה, משום שהוא מזרעו של יוסף. ומסבירה זאת גם בכך שיוסף המשיל את ילדיו בברכתו לדגים שבים, שאין עין הרע שולטת בהם. (מקור 3)

הדגים חבויים בים ואינם מתפארים במספרם הרב, ולכן, עין רעה אינה משפיעה לרעה על התרבותם. ברכה זו קשורה גם עם יום החמישי – כאשר ה’ בירך את הדגים שיפרו וירבו.

ג. עין הרע לא שולטת

רעיון זה יכול להוות דילמה עבור אדם שפועל בהצלחה עבור מטרה טובה. האם עליו לשמור על
פרופיל נמוך כדי להימנע מקנאה ועין הרע? 

הרבי מדגיש ששמו של הרבי הקודם הוא– “יוסף”. וכפי שרבי יוחנן אמר, שעין הרע לא שולטת בו כיון שהיה צאצא של יוסף (מקור 3) , כך גם אנו – צאצאיו וחסידיו של יוסף. כאשר אנו פועלים מעשים טובים והולכים בדרכו של הרבי הקודם, אין לנו ממה לחשוש.

יתר על כן: הקנאה והאתגרים יכולים גם להיות סיבה להצלחה. כפי שה’ ברך את העם במצרים “כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ”, האתגרים רק מחזקים אותנו.

עזרי הוראה

Cuadernillos y materiales para publicar

Herramientas de enseñanza

My account

Welcome Guest (Login)

Tags