Dedicated in loving memory of Rabbi Moshe Freedman, Shliach of the Rebbe to Bahía Blanca, Argentina. Yartzeit 22 Tammuz

By his children, Rabbi Kuty & Rochel Kalmenson

מטות-מסעי: בכוח זה לא יצליח

עלה בתאריך: July 6, 2023

להכריח את הילדים לבוא לבית הכנסת? חינוך נוקשה אולי ישיג תוצאות מהירות, אבל השפעה מתוך הסכמה יעילה ועמידה הרבה יותר. ההיסטוריה תוכיח

(משיחת אור ליום ג’ דחול המועד סוכות, י”ט תשרי, שמחת בית השואבה, ה’תשכ”ד)

א. קדושת ארץ ישראל

בפרשתנו אנו לומדים על גבולות הארץ המובטחת (מקור 1). מצוות השמיטה חלה רק בחלקים שבני ישראל כבשו בפועל, אך כשהבבלים גירשו אותם מהארץ, בטל החיוב (מקור 2).

כאשר גולי בבל חזרו לארץ, חזרה מצוות השמיטה לארץ ישראל. אך כשהם גורשו מהארץ פעם נוספת, מצוות השמיטה לא בטלה. מדוע? 

מסביר הרמב”ם, שיהושע קידש את ארץ ישראל באמצעות ׳כיבוש רבים׳, ולכן כאשר הכיבוש הסתיים התבטלה הקדושה. עזרא קידש את הארץ באמצעות ׳חזקה׳, ו׳חזקה׳ לא מתבטלת לעולם (מקור 3).

ב. מה ההבדל?

שואל הרבי:

א. מדוע כוחה של ׳חזקה׳ גדול יותר מאשר ׳כיבוש׳? יתירה מזו, הרי גם בזמן יהושע הייתה ׳חזקה׳ לאחרי הכיבוש עצמו! 

ב. הדגשת הרמב”ם לפיה בזמן עזרא *לא היה ׳כיבוש׳* אלא רק ׳חזקה׳, מרמזת שהכיבוש לא רק שלא עוזר, אלא אף מפריע להמשכיות קדושת הקרקע. למה מרמזים דבריו?

ג. והשאלה העיקרית: כניסת ישראל לארץ בזמן יהושע הייתה רוחנית ומרוממת – על ידי נשיאת הארון, התקיעה בשופר, והחומה נפלא מאליה, ובנוסף לכך, היו איתם ה׳ הדברים שסימלו את השראת השכינה בגלוי. לאידך, העלייה על ידי עזרא, הייתה שקטה ומרוסנת, וחמשת הדברים שסימלו את השראת השכינה חסרו. כיצד יתכן, אם כן, שקידוש ארץ ישראל על ידי יהושע היה זמני, ואילו דווקא קידוש ארץ ישראל על ידי עזרא היה לנצח? 

התלמוד לומד מפסוק בספר חגי, שארון הברית, האורים והתומים והשכינה וכו׳ היו חסרים בבית שני (מקור 4). כתוצאה מכך, אלו שחוו את השראת השכינה בבית ראשון, בכו כשראו את הבית השני שלא שרתה בו שכינה בגלוי. (מקור 5).

ג. דווקא בתוך הטבע

מסביר הרבי, שהעלייה הראשונה הייתה כיבוש חד צדדי, ללא הידברות עם המלכים שהיו שם ושכנועם להפוך לטוב, ולכן לקדושה שנפעלה לא היה קיום. דוגמת הלוחות הראשונות, שניתנו במעמד עצום ומרהיב, אך כיון לא היה בו שום שיג ושיח עם מציאות הרע בעולם, זה הסתיים בחטא העגל שגרם לשבירת הלוחות. 

בעלייה השנייה הסיפור היה שונה לגמרי. העלייה התאפשרה באמצעות כורש מלך פרס, והייתה בתמיכה מסוימת של אומות העולם. הגילוי לא היה חד צדדי מלמעלה, ולכן הקדושה חלחלה בצורה עמוקה יותר, ונשארה לנצח גם כאשר עם ישראל הוגלה שוב מארצו.

סיפור – הסירה שנעצרה.

רעיון דומה מצינו גם במכתבו של אדמו”ר הזקן לאחר שחרורו מבית הסוהר שבו הוא מדגיש שזו היתה החלטת שרי המלך (מקור 6). הרבי מבאר שאדמו”ר הזקן הדגיש את העובדה ששרי אומות העולם החליטו לשחררו ממאסר, כי זהו החידוש הגדול, שאומות העולם יסכימו להפצת מעיינות החסידות.

ההוראה: אם אנו רוצים להנחיל לילדינו ולתלמידינו את רגש היהדות, המסורת, התורה והמצוות, עלינו לזכור שחינוך צריך להיות בצורה מבינה ומכילה, רק בשכנוע ולא בכפיה. ואז, גם אם הדברים ייקחו יותר זמן – זה יישאר עם הילד לנצח.

חוברות וחומרים לפרסום

עברית

עזרי הוראה

החשבון שלי

ברוכים הבאים אורח (כניסה)

התחבר עם משרד השלוחים

חיפוש

Tags